Diễn đàn tin học Văn Lang - Vạn Ninh
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Tin học Văn Lang - Vạn Ninh của chúng tôi !
Hãy đăng nhập hoặc đăng kí tài khoản để trải nghiệm nhiều điều thú vị tại đây !
Thân ái !

Diễn đàn tin học Văn Lang - Vạn Ninh

Nơi trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác, giải đáp những vướng mắc khi học lập trình Pascal
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Giải các bài toán về xâu kí tự

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
avatar

Posts : 115
Danh tiếng : 5
Join date : 10/11/2014
Age : 17

Bài gửiTiêu đề: Giải các bài toán về xâu kí tự   13/11/2014, 12:18

Bài 1: Nhập xâu kí tự bất kì
a) Đếm số lần xuất hiện của 1 kí tự nào đó trong câu.
b) Liệt kê các kí tự có mặt trong xâu cùng số lần xuất hiện của các kí tự đó.
Bài giải:
uses crt;
var str:string[100];
chu:array[#1..#254] of integer;
i:integer;
ch:char;
begin
clrscr;
for ch:=#1 to #254 do chu[ch]:=0;
write(' Nhap chuoi = ');readln(str);
for i:=1 to length(str) do
(chu[upcase(str[i])]):=chu[upcase(str[i])] +1;
writeLn('Cac ki tu trong xau la:');
for ch:=#1 to #254 do
if chu[ch]>0 then writeln(ch, ': xuat hien ',chu[ch],' lan');
readln;
end.

Bài 2: Nhập 1 xâu kí tự.
a) Xét xem trong xâu có K kí tự kề nhau mà như nhau hay không?
b) Hãy xóa đi kí tự kề nhau mà như nhau, chỉ giữ lại một.
Bài giải:
uses crt;
var ch:string[100];
   i,k,d,d1,n:integer;
(*****)
function xoa:boolean;
var i:integer;
begin
    xoa:=false;
    for i:=1 to length(ch)-1 do
    if ch[i]=ch[i+1] then
    begin
         delete(ch,i,1);
         xoa:=true;
         exit
    end;
end;
(*****)
begin
clrscr;

      write('Nhap chuoi :');readln(ch);
      write('Nhap ki tu K:');readln(k);
      n:=length(ch);
      d:=0;d1:=0;
      for i:=1 to n-1 do
      begin
           if ch[i]=ch[i+1] then inc(d1)
           else d1:=0;
           if d1+1>=k then inc(d);
      end;
      if d>0 then writeln('Co ',k,' ki tu nhu nhau')
      else writeln('Khong co ',k,' ki tu nhu nhau');
      while xoa do;
      write('In lai xau sau khi xoa:');
      writeln(ch);
readln;
end.

Bài 3: Nhập 1 xâu kí tự. Kiểm tra tính đối xứng của xâu đó. Nếu xâu không đối xứng thì đảo xâu.
Bài giải:
uses crt;
var str,s:string[100];
n,i:integer;
(*****)
procedure sx(var a,b:char);
var tam:char;
begin
    tam:=a;
    a:=b;
    b:=tam;
end;
procedure dao(n,i:integer);
var j:integer;
begin
    for j:=i+1 to n do
        if str[i]=str[j] then
           begin
                sx(str[j],str[n-i+1]);
                exit
           end;
end;
(*****)
begin
clrscr;
      write('Nhap xau:');readln(str);
      n:=length(str);
      s:='';
      for i:=n downto 1 do s:=s+str[i];
      if str=s then writeln('Chuoi doi xung:')
      else
          begin
               writeln('Chuoi ko doi xung, chuoi da dao doi xung:');
               for i:=1 to n-1 do
                   dao(n,i);
          end;
          writeln(str);
readln;
end.

Bài 4: Cho 1 xâu kí tự. Tính xem trong số đó có bao nhiêu loại kí tự khác nhau ( không phân biệt in hoa hay in thường).
Bài giải:
uses crt;
var s:string;
i,j,dem:integer;
t:boolean;
begin
clrscr;
      write('Nhap xau:');readln(s);
      dem:=0;
      for i:=1 to length(s) do
      begin
           t:=false;
           for j:=1 to i-1 do
               if((s[j])=(s[i])) then t:=true;
           if not(t) then inc(dem);
      end;
      write('Co ',dem,' ki tu khac nhau.');
readln;
end.

Bài 5: Cho 1 xâu kí tự bất kì, tính:
a) Số lượng các kí tự số.
b) Số lượng các kí tự chữ cái.
Bài giải:
uses crt;
const so: set of char=['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'];
var st,b:string;
   a:array[1..100] of integer;
   i,j,l,n,dem,dem1,c:integer;
(*****)
procedure sx(var x,y:integer);
var tam:integer;
begin
    tam:=x;
    x:=y;
    y:=tam;
end;
(*****)
begin
clrscr;
      write('nhap xau:');readln(st);
      dem:=0;
      dem1:=0;
      for i:=1 to length(st) do
      begin
           if (st[i] in['0'..'9']) then inc(dem);
           if (upcase(st[i]) in['A'..'Z']) then inc(dem1);
      end;
      write('Co ',dem1,' chu cai.');
      writeln;
      writeln('Co ',dem,' chu so.');
      l:=length(st); i:=1; n:=0;
      repeat
            if (st[i] in so) then
               begin
                    b:='';
                    repeat
                          b:=b+st[i];
                          inc(i);
                    until (not(st[i] in so)) or (i>l);
                    inc(n);
                    val(b,a[n],c);
               end;
            inc(i);
      until i>l;
      for i:=1 to n do write(a[i]:5);
      writeln;
      writeln('Sx tang:');
      for i:=1 to n-1 do
      for j:=i to n do
      if a[j]<a[i] then sx(a[j],a[i]);
      for i:=1 to n do write(a[i]:5);
readln;
end.

Bài 6: Cho 1 xâu kí tự bất kì (cả số lẫn chữ). Viết chương trình tách các phần là số của xâu trên và đưa ra 1 mảng số nguyên.
Bài giải:
uses crt;
const so: set of char=['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'];
var a:array[1..100] of integer;
st,b:string;
c,l,i,n,j:integer;
(*****)
procedure sx(var x,y:integer);
var tam:integer;
begin
    tam:=x;
    x:=y;
    y:=tam;
end;
(*****)
begin
clrscr;
      write('Nhap xau:');readln(st);
      l:=length(st); i:=1; n:=0;
      repeat
            if (st[i] in so) then
               begin
                    b:='';
                    repeat
                          b:=b+st[i];
                          inc(i);
                    until (not(st[i] in so)) or (i>l);
                    inc(n);
                    val(b,a[n],c);
               end;
            inc(i);
      until i>l;
      for i:=1 to n do write(a[i]:5);
      writeln;
      write('Sx tang:');
      writeln;
      for i:=1 to n-1 do
      for j:=i to n do
      if a[j]<a[i] then sx(a[j],a[i]);
      for i:=1 to n do write(a[i]:5);
readln;
end.

Bài 7: Nhập vào 1 xâu. Biến đổi thành chữ in hoa.
Bài giải:
uses crt;
var s:string;
   i,k:integer;
begin
clrscr;
      write('Nhap xau:');readln(s);
      write('Bien doi in hoa:');
      for i:=1 to length(s) do
      write(upcase(s[i]));
readln;
end.

Bài 8: Nhập vào 1 xâu. Biến đổi in thường.
Bài giải:
uses crt;
var s:string;
   i:integer;
begin
clrscr;
      write('Nhap xau:');readln(s);
      for i:=1 to length(s) do
      if s[i] in ['A'..'Z'] then s[i]:=chr(ord(s[i])+32);
      write('Bien doi thuong:',s);
readln;
end.

Bài 9: Nhập vào 1 chuỗi, in ra chuỗi ngược.
Bài giải:
uses crt;
var s:string;
   i:integer;
begin
clrscr;
      write('nhap chuoi:');readln(s);
      write('Chuoi nguoc:');
      for i:=length(s) downto 1 do write(s[i]);
readln;
end.

Bài 10: Nhập vào danh sách HS 1 lớp. Sắp xếp lại danh sắp theo thứ tự tăng dần theo  chiều dài của tên.
Bài giải:
uses crt;
var hs:string;
   i,j,n:integer;
(******)
procedure sx(var a,b:integer);
var tam:integer;
begin
    tam:=a;
    a:=b;
    b:=tam;
end;
(******)
begin
clrscr;
      write('Nhap so HS:');readln(n);
      for i:=1 to n do
      begin
           write('Ten HS thu ',i,' :');readln(hs[i]);
      end;
      for i:=1 to n-1 do
          for j:=i+1 to n do
          if length(hs[i]) > length(hs[j]) then sx(hs[i],hs[j]);
          writeln('Sx theo do dai ten:');
          for i:=1 to n do writeln(hs[i]);
readln;
end.

Bài 11: Nhập vào họ tên bất kì sau đó biến đổi các chữ cái đầu tiên là in hoa.
Bài giải:
uses crt;
const chu=['a'..'z'];
     var hoten:string;
         i,k:integer;
begin
clrscr;
      write('Nhap ho ten:');readln(hoten);
      k:=length(hoten);
      if hoten[1] in chu then hoten[1]:=upcase(hoten[1]);
      for i:=2 to k do
          if (hoten[i-1]=#32) and (hoten[i] in chu) then
          hoten[i]:=upcase(hoten[i]);
      write('sau khi bien doi:',hoten);
readln;
end.

Bài 12: Nhập vào 1 đoạn văn. Tính số câu.
Bài giải:
uses crt;
var s:string;
   i,d:integer;
begin
clrscr;
      write('Nhap 1 doan:');readln(s);
      for i:=1 to length(s) do
      if s[i]='.' then inc(d);
      write('Doan tren co ',d,' cau.');
readln;
end.
Bài 13: Nhập vào 1 số, xóa bỏ các chữ số lẻ. Xuất kết quả dưới dạng đối xứng của phần còn lại.
Vd:1 2 4 5 6 --> 2 4 6 6 4 2
Bài giải:
uses crt;
const so=['1','3','5','7','9'];
var s:string;
   i:integer;
begin
clrscr;
      write('Nhap 1 day so:');readln(s);
      i:=1;
      while i<=length(s) do
      if s[i] in so then
      begin
           delete(s,i,1);
           i:=1;
      end
       else inc(i);
      write('Sau khi xoa cac so le va bien doi doi xung:',s);
      for i:=length(s) downto 1 do write(s[i]);
readln;
end.

Bài 14: Nhập vào 1 số, xóa bỏ các chữ số chẵn. Kiểm tra số còn lại có bao nhiêu chữ số. Xuất kết quả dưới dạng đối xứng của phần còn lại.
Bài giải:
uses crt;
const so=['0','2','4','6','8'];
var s:string;
   i,dem:integer;
begin
clrscr;
      dem:=0;
      write('Nhap 1 day so:');readln(s);
      i:=1;
      while i<= length(s) do
      if s[i] in so then
      begin
           delete(s,i,1);
           i:=1;
      end
       else inc(i);
      for i:=1 to length(s) do dem:=dem+1;
    writeln('Sau khi xoa cac so chan con ',dem,' so le .');
    write('Sau khi xoa cac so chan va bien doi doi xung :',s,' ');
      for i:=length(s) downto 1 do write(s[i]);
readln;
end.

Bài 15: Nhập chuỗi gồm cả chữ và số. Xuất ra màn hình các số riêng và các chữ riêng. Hãy đếm số lần xuất hiện của mỗi chữ, mỗi số.
Bài giải:
uses crt;
var s:string;
   dem:array[#1..#254] of integer;
   i:integer;
   chu:char;
begin
    clrscr;
    write('Nhap chuoi gom chu va so:');readln(s);
    for chu:=#1 to #254 do dem[chu]:=0;
    writeln('Chu:');
    for i:=1 to length(s) do
        if upcase(s[i]) in ['A'..'Z'] then
           begin
                write(s[i]);
                dem[upcase(s[i])]:=dem[upcase(s[i])] +1;
           end;
    writeln;
    writeln('So:');
    for i:=1 to length(s) do
        if s[i] in ['0'..'9'] then
           begin
                write(s[i]);
                dem[s[i]]:=dem[s[i]] +1;
           end;
    writeln;
    for chu:=#1 to #254 do
        if dem[chu]<>0 then writeln(chu,' xuat hien ',dem[chu],' lan');
    readln;
end.

Bài 16: Nhập 1 xâu kí tự và bỏ đi tất cả các khoảng trống bên trái của nó.
Bài giải:
uses crt;
var s,t:string;
   i,p:integer;
begin
    clrscr;
    write('Nhap chuoi:');readln(s);
    writeln('khoang trong ben trai cua chuoi da bo, chuoi:');
    while s[1]=#32 do delete(s,1,1);
    write(s);
    readln;
end.

Bài 17: Dùng hàm “copy”. Tách từ đầu tiên ra khỏi 1 xâu kí tự cho trước.
Bài giải:
uses crt;
var s:string;
   i:integer;
begin
    clrscr;
    write('Nhap chuoi:');readln(s);
    writeln('Tach tu dau tien ra khoai xau:');
    write(copy(s,1,1));
    readln;
end.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://forumpascalvanlang.forumvi.com
 
Giải các bài toán về xâu kí tự
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn tin học Văn Lang - Vạn Ninh :: Bài tập :: Xâu kí tự-
Chuyển đến